Tävlingsvillkor

TÄVLINGSBESTÄMMELSER ARNINGE GK

GÄLLANDE FRÅN 2021-04-15

Följande villkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, i tävlingsinbjudan eller på klubbens hemsida, www.arningegk.se

 

Information om klubbens tävlingar och inbjudan

Information om klubbens tävlingar, inbjudan och tävlingsprogram sker på klubbens hemsida, www.arningegk.se, på Min Golf, www.golf.se, och/eller på anslagstavla i klubbhuset. Påminnelse om förestående tävling kan ske på tävlingskommitténs anslagstavla eller genom nyhetsbrev och mailutskick.

 

Deltagande i tävlingar

Klubbens tävlingar är, om inget annat sägs i tävlingsprogrammet eller inbjudan, öppna för Arninge GK:s medlemmar och medlemmar i andra golfklubbar om de är anslutna till Svenska Golfförbundet.
För att få starta i klubbens tävlingar krävs att årets medlemsavgifter är betalda, startavgiften för tävlingen är erlagd samt att spelaren inte är avstängd från tävlingsspel.
För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha minst fyra handicapronder registrerade I GIT under den senaste 12-månadersperioden. Tävlingsledningen kan när starka skäl finns göra tillfälliga undantag från dessa krav. Klubbens tävligar är öppna för spelare som fyller lägst 13 år under innevarande kalenderår. Undantag kan göras för  enskild tävling då spelare yngre än 13 år får deltaga, t.ex. tävling av typen 2-Generationer.

 

Golfbil

Golfbil får endast användas mot uppvisande av läkarintyg eller ett intyg från spelarens hemmaklubb som bekräftar att spelaren har ett läkarintyg som ger rätt till golfbil.

 

Klasser i tävlingar

Tävlingar kan ha en flera klasser. Generellt vid klassindelning görs klasserna lika stora, lika många deltagare i varje klass eftersträvas. Tävlingar kan också ha Dam- och Herrklass.

Klubbtävlingar kan också genomföras med klassindelning efter spelarnas registrerade hcp. Klassindelning framgår då i information och inbjudan. Vid färre än 4 startande eller färre än två lag i en klass kan klasser slås samman eller inställas enligt tävlingsledningens val.

                     

Begränsning av spelhandicap

Det högsta spelhandicap en deltagare kan tilldelas i en handicaptävling beräknas på hcp 36,0 även om handicapgränsen för anmälan är högre än 36.

 

Rätt handicap

Vid anmälan till tävling måste spelaren ange sitt exakta handicap. Spelare som fått sitt exakta handicap ändrat efter anmälan och före tävlingsstart ska registreras på sitt nya exakta handicap. Innan start i en handicaptävling ska spelaren kontrollera att den egna exakta handicapen noterats korrekt i den officiella startlistan och på scorekort.   

 

Tee i handicaptävling

Om inte annat sägs i villkoren för en enskild tävling skall samtliga herrar spela från tee 57 och samtliga damer spela från tee 47.
Undantag: Herrar från och med det år de fyller 70 kan välja att spela från tee 53. Herrar från och med det år de fyller 80 kan välja att spela från tee 47.
Undantag: Damer från och med det år de fyller 70 kan välja att spela från tee 39.
I enskild tävling kan tävlinsledningen bestämma att undantagen ovan inte skall gälla.   

 

Anmälan till tävling och överanmälan

Anmälan till klubbens tävlingar görs via Min Golf, www.golf.se, om inget annat meddelas. Där framgår också under vilkentidsperiod anmälan är öppen. Vid överanmälan gäller anmälningsordning som fördelningsprincip. För KM kan antalet startande begränsas varvid lägst handicap har förtur.

 

Avanmälan och uteblivande

Avanmälan skall göras innan tiden för anmälan gått ut. Spelare som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång skall erlägga full anmälningsavgift. Spelare som ej kommer till start och som ej har avanmält sig skall erlägga dubbel startavgift. I bägge fallen avstängs spelaren från tävlingsspel till dess betalning skett. Spelare från andra klubbar som ej avanmält sig enligt ovan rapporteras till sina hemmaklubbar,

 

Anmälningsavgift och tävlingsgreenfee

Anmälningsavgiften ska betalas innan tävlingen startar. Deltagare från andra klubbar ska betala anmälningsavgiften och tävlingsgreenfee innan tävlingen startar. Den som ej har betalat sin anmälningsavgift 0ch i förekommande fall tävlingsgreenfee innan tävlingen startar, blir diskvalificerad.

 

Startlistor

Efter lottning publiceras startlistor på Min Golf, www.golf.se, och starttid mailas ut till deltagarna. För matchspelstävling anslås startlista/matchstege i korridoren utanför tävlingskansliet. Särskilda villkor finns angivna på anslagstavla och/eller på klubbens hemsida.

 

Inlämning av scorekort

Efter spelad tävlingsrond skall scorekortet, signerat och med angivet Golf-id snarast överlämnas till scoreskortsmottagare eller representant för tävlingsledningen. Scorekortet anses inlämnat så snart det överlämnats enligt ovan. Eventuella oklarheter eller t.ex.” alternativ boll” måste rapporteras och diskuteras med tävlingsledningen innan scorekoret överlämnas.

 

Särskiljning vid lika resultat I tävling

Slagspel scratch: Segrare: Särspel. Tävlingsledningen avgör vilket/vilka hål som spelas. Övriga placeringar: Delade. Om rangordning ska ske, den matematiska* metoden. Lottning sker därefter vid behov, men endast för fördelning av priser. Vid 18 hålstävling med kanonstart / start från olika tees räknas alltid banans hål 10-18 som de sista vid användning av den matematiska* metoden.

Slagspel handicap: Spelhandicapsmetoden, därefter den matematiska* metoden, därefter lottning. Vid 18-hålstävling med kanonstart/start från olika tees räknas alltid banans hål 10-18 som de sista vid användning av den matematiska metoden.

Matchspel scratch: Särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Tävlingsledningen kan välja särspelshål. Om detta inte sker ska särspelet börja på det hål som matchen började på.

Matchspel handicap: Särspel hål för tills endera sidan vinner ett hål. Särspelet ska börja på det hål som matchen började på. Slag ges på samma sätt som under den ordinarie ronden.

Scratchpris i hcp-tävling: För scratchpris i handicaptävling gäller vid lika resultat den matematiska metoden*. Lottning sker därefter vid behov men endast för fördelning av priser.

*Matematiska metoden, 18 och 27 hålstävling: Bästa bruttoresultat, eller vid poängbogey, bästa poäng på de sista 9, 6, 3, 1 hålen. Vid 9 håls tävling gäller de sista 6, 3, 1 hålen. Vid 54 håls tävling gäller de sista 36, 18, 9, 6, 3, 1, hålen.

 

Tävlingen avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännangivet är tävlingen avslutad. Tävlingens resultat är officiellt tillkännagivet genom att tävlingen avslutas i GIT Tävling eller att resultatlista anslås på eller i klubbhuset .

 

Prisutdelning

Prisutdelning sker så snart som möjligt efter tävling. Om tävlingen är klassvis indelad kan prisutdelning ske när en klass är klar. Pristagare skall själv eller via ombud som anmälts till tävlingsledningen hämta sitt pris under prisutdelningen. Ej hämtade priser går vidare till andra spelare efter placeringsordning.

 

Raskt speltempo

Deltagare i Arninge GK:s tävlingar skall spela i ett raskt tempo. Spelare ska förbereda sitt nästa slag och sträva efter att slaget normalt kan slås inom 40 sekunder från det att spelaren kommit fram till sin boll. Förflyttning på banan skall göras raskt och utan orimlig fördröjning. Detta gäller också förflyttning mellan en green och nästa tee.

Arninge GK uppmuntrar tävlingsdeltagare att spela ”ready golf”; spela i ”fel” spelordning på ett säkert och ansvarsfullt sätt, i syfte att snabba på spelet och bidra till att förkorta rondtiderna.

 

Avbrott vid åska, annat väderförhållande eller mörker

Vid risk för åska kommer tävlingsledningen genom en lång upprepad ljudsignal med siren meddela att spelet omedelbart skall avbrytas. Spelare ska tydligt markera sin bolls läge med ett flertal peggar, även om bollen lämnas kvar, och skyndsamt bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens beslut om att spelet kan eller inte kan återupptas. När spelet återupptas ges en lång signal med siren.

Om tävlingsledningen avbryter tävling på grund av annat väderförhållande som gör banan ospelbar, eller mörker, kan spelare välja att avsluta pågående hål eller markera bollen enligt ovan, ta skydd eller bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens beslut.