Tävlingsvillkor

TÄVLINGSBESTÄMMELSER ARNINGE GK

GÄLLANDE FRÅN 2023-04-20

Följande villkor gäller för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla, i tävlingsinbjudan eller på klubbens hemsida, www.arningegk.se

 

Utöver gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt klubbens Lokala regler gäller följande Tävlingsvillkor vid tävling på klubben. Tävlingsvillkoren finns anslagna vid 1:a tee, vid tävlingsexpedition i klubbhuset och på kubbens hemsida. En länk finns i slutet av detta dokument om man vill ladda hem informationen.

TÄVLINGSVILLKOR 2023 FÖR ARNINGE GOLFKLUBB
Tävlingsvillkor gällande deltagande och tävlingsformat som inte anges nedan samt eventuellt övriga tävlingsvillkor anges i specifika tävlingsvillkor för respektive tävling. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat angetts för en enskild tävling.

Deltagande i tävlingar
Klubbens tävlingar är, om inget annat sägs i inbjudan, öppna för klubbens medlemmar och medlemmar i andra golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet. För att få starta i tävling krävs att anmälningsavgift och i förekommande fall att tävlingsgreenfee är erlagd. Klubbens tävlingar är öppna för spelare som fyller lägst 13 år under innevarande kalenderår. Undantag kan göras för enskild tävling då spelare yngre än 13 år får deltaga.

Anmälan, avanmälan, återbud och uteblivande
Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Anmälan och avanmälan skall göras under den angivna anmälningsperioden. Återbud, utan giltig anledning, efter att anmälningstiden gått ut debiteras med gällande anmälningsavgift. Vid uteblivande från tävling, utan giltig anledning, skall dubbel anmälningsavgift erläggas samt rapporteras spelaren till sin hemmaklubb. 

Tee, val av tee i handicaptävling
Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i tävlingsvillkor eller i inbjudan för tävlingen. Anmälan om tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen.

Begränsning av spelhandicap
Den högsta spelhandicap en deltagare kan tilldelas i en handicaptävling beräknas på hcp 40 även om handicapgränsen för anmälan är högre än hcp 40.

Klasser i tävling, inställande av tävling eller klass
Tävling kan spelas i en klass eller flera klasser, som herr- dam- och handicapklasser. Vid indelning i handicapklasser eftersträvas lika många deltagare i varje klass. Klasser kan också ha givna handicapgränser, som då framgår i tävlingsinbjudan för tävlingen. Tävlingsledningen kan besluta att ställa in tävlingar med färre än 15 deltagare och ställa in eller slå samman klasser med färre än 8 deltagare eller 4 lag vid lagtävling.

Startlista för tävling
Startlista för tävling publiceras på mingolf.se och / eller på anslagstavla i klubbhuset. För matchspelstävling anslås startlista/matchstege på anslagstavla i klubbhuset.

Särskiljning vid lika resultat i tävling
I slagspeltävlingar utan handicap (scratch) görs särskiljning för seger i första hand genom särspel. Tävlingsledningen bestämmer vilket hål/vilka hål som skall spelas. I andra hand görs särskiljning enligt den matematiska metoden. Övriga placeringar får vara delade. Om rangordning skall göras används den matematiska metoden. Lottning sker därefter vid behov, men endast för fördelning av priser.

I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning.

Vid 18-hålstävling med kanonstart, start från olika hål, räknas alltid banans hål 10-18 som de sista vid användning av den matematiska metoden.

I matchspelstävling scratch spelas särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Tävlingsledningen kan välja särspelshål. Om detta inte sker ska särspelet börja på det hål som matchen började på.

I matchspelstävling med handicap spelas särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Särspelet skall börja på det hål som matchen började på. Handicapslag ges på samma sätt som under den ordinarie ronden.

Scorekortsinlämning
Om inte annat föreskrivs i tävlingsvillkoren för tävlingen anses scorekortet inlämnat när det överlämnats till scorekortsmottagare eller representant för tävlingsledningen. Scorekortet skall vara märkt med spelarens golf-id och vara signerat av både spelaren och markören.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. Resultatet är tillkännagivet när tävlingen avslutats i GIT eller att resultatlista anslagits på eller i klubbhuset.

Prisutdelning
Prisutdelning sker vid eller i klubbhuset snarast efter spelad tävling / spelade klasser i tävling. Pristagare skall själv eller via ombud som anmälts till tävlingsledaren hämta sitt pris under prisutdelningen. Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare i ordning. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha minst 4 handicapronder registrerade i GIT under den senaste 12-månadersperioden före tävlingen.

Golfbil
För att få använda golfbil som transportmedel måste spelare uppvisa intyg från sin hemmaklubb som visar att spelaren har rätt att använda golfbil.

Kikare
Vid tävling är kikare tillåtet för att mäta avstånd. Höjdskillnad får ej mätas.

Avbrott vid farlig situation, väderförhållande eller mörker
Avbrott i spelet vid risk för farlig situation, t.ex. åska, då spelet omedelbart skall avbrytas meddelas av tävlingsledningen genom en lång upprepad ljudsignal med siren. Spelare ska tydligt markera sin bolls läge med ett flertal peggar, även om bollen lämnas kvar, och skyndsamt bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens beslut om att spelet kan återupptas eller inte.
Alla andra avbrott, för t.ex. annat väderförhållande eller mörker, meddelas med tre upprepade ljudsignaler. Spelare kan välja att avsluta pågående hål eller markera bollen enligt ovan, ta skydd eller bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens besked.
I bägge fallen meddelas återupptagande av spelet med två upprepade signaler. Om spelet inte skall återupptas meddelas med lång upprepad ljudsignal. Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Raskt speltempo, ”ready golf”
Deltagare i tävling uppmanas att spela i ett raskt tempo och att tillämpa ”ready golf”.