Tävlingbestämmelser


Tävlingbestämmelser 6

VILLKOR FÖR TÄVLING OCH TILLFÄLLIGA VILLKOR FÖR TÄVLING

Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla och på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

6.1 Registrerade ronder i GIT (Exakt Tävlingshandicap, ETH). 

För att få pris i tävlingen fordras att minst fyra handicapronder är noterade under de senaste 12 månaderna i GIT.  Tävlingsledningen kan när starka skäl finns göra tillfälliga undantag från dessa krav.

 

6.2 Deltagande i tävling. 

För att få starta i klubbens tävlingar krävs att: årets medlemsavgifter är betalda, startavgiften för den aktuella tävlingen är betald, spelaren inte är avstängd från tävlingsspel.

 

6.3 Handicapklasser.

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning om inte annat framgår av tävlingsinbjudan:

Klass A handicap till och med 10,9 Klass B handicap 11,0 till 18,9 Klass C handicap 19,0 till 36,0

Vid färre än 4 startande eller två lag i en klass kan klasser slås samman eller inställas enligt tävlingsledningens val.

 

6.4 Handicapbegränsning.

Det högsta handicap en spelare kan spela på i en tävling är 36.

 

6.5 Rätt handicap.

Vid anmälan till tävling måste spelaren ange sitt exakta handicap. Spelare som fått sitt exakta handicap ändrad efter anmälan och före tävlingsstart ska registreras på sitt nya exakta handicap. Innan start i en handicaptävling ska spelaren kontrollera att den egna exakta handicapen noterats korrekt på den officiella listan och på scorekortet samt ta reda på vilka hål som han/hon ska ge eller få slag (matchspel).

 

6.6 Tee i handicaptävling.

Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från tee 57 och samtliga damer spela från tee 47.

Undantag:

Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75 och spelare med läkarintyg, som alltid kan välja att spela från tee 47.

Plikt:

Matchspel: Motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee.

Slagspel: Två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

 

6.7 Information om klubbens tävlingar.

Information om klubbens tävlingar och tävlingsprogram sker: på klubbens hemsida - www.arningegk.se på min golf på www.golf.se på tävlingskommitténs anslagstavla utanför tävlingskansliet. Påminnelse om förestående tävling kan ske på tävlingskommitténs anslagstavla.  

I klubbens nyhetsbrev genom separata utskick och annonseringar.

 

6.8 Anmälan till matchtävling.

Anmälan till matchtävling görs på följande sätt: på min golf på http://www.golf.se/ 

 

6.8.1 Första anmälningsdag.

Första anmälningsdag framgår av den enskilda tävlingens tävlingsbestämmelser.

För de flesta matchtävlingarna kan anmälan ske vid säsongsstarten.

 

6.8.2 Sista anmälningsdag.

Sista anmälningsdag för en tävling framgår av tävlingsprogrammet och på golf.se.

 

6.8.3 Startlistor.

Startlistan (matchstegen) för matchtävlingar anslås i korridoren bredvid tävlingskansliet.

 

6.8.4 Anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften ska betalas till receptionen innan första matchen spelas. Kontrollera noga att ni blir ”avprickade” av receptionspersonalen. Den som ej har betalat sin anmälningsavgift före det att den första matchen spelas, blir automatiskt diskvalificerad.

 

6.8.5 Ansvar för att match spelas.

Det är båda spelarnas ansvar att ta kontakt med varandra och bestämma en speltid för matchen.

Om spelaren ej lyckas få tag i sin motståndare eller om spelarna inte kommer överens om ett speldatum ska detta meddelas till tävlingsledaren senast 5 dagar före sista speldatum för respektive matchomgång. Meddelas problemen senare än 5 dagar före sista speldatum kommer båda spelarna att bli diskvalificerade om matchen ej är spelad före sista speldatum. Om varken spelaren eller tävlingsledningen lyckas få tag i motståndaren före sista speldatum för respektive matchomgång kommer motståndaren att diskvalificeras förutsatt att spelaren meddelade kommunikationsproblemet till tävlingsledningen minst 5 dagar före sista speldatum.

 

6.8.6 Uppskov.

Uppskov kan eventuellt ges till de matchspelare som ansöker om detta minst 5 dagar före sista speldatum. Uppskov ges ej till spelare som blir sjuka eller får andra förhinder och som meddelar detta senare än 5 dagar innan sista speldatum.

 

6.8.7 Rapportering av resultat.

Efter spelad match ansvarar båda spelarna för att resultatet skrivs in i matchstegen. Om resultatet ej är ifyllt i matchstegen före sista speldatum för respektive spelomgång räknas matchen som ”ej spelad” och åtgärder utifrån detta vidtas då av tävlingsledningen.

 

6.9 Anmälan till slagspelstävling.

Tävlingar som arrangeras av andra kommittéer än tävlingskommittén kan ha avvikande regler för anmälan. Under Arningeveckan gäller speciella anmälningsregler. Anmälan till slagspelstävling kan görs på följande sätt: på min golf på "http://www.golf.se/. Anmälan är bindande efter det att anmälningstiden gått ut.

 

6.9.1 Första anmälningsdag. 

Anmälan kan ske så snart tävlingen finns upplagd på golf.se. De flesta tävlingarna läggs upp vid säsongsstarten.

 

6.9.2 Sista anmälningsdag.

Sista anmälningsdag för en tävling framgår av tävlingsprogrammet och på golf.se. För tävlingar som spelas lördagar och/eller söndagar, är sista anmälningsdag tisdagen före tävlingsdagen.

 

6.9.3 Startlistor.

För tävlingar som spelas lördagar och/eller söndagar, anslås startlistan senast på torsdagen före tävlingsdagen kl 12:00. Startlistan anslås på: min golf på http://www.golf.se/ tävlingskommitténs anslagstavla bredvid tävlingskansliet.

 

6.9.4 Överanmälan.

Vid överanmälan gäller anmälningsordning som fördelningsprincip. 

För KM kan antalet startande begränsas varvid lägst handicap har förtur.

 

6.9.5 Uteblivande från tävling.

Spelare som avanmäler sig efter anmälningstidens utgång skall erlägga anmälningsavgift.

Spelare som ej kommer till start och ej avanmält sig skall erlägga dubbel anmälningsavgift.

Spelaren avstängs från tävlingsspel tills dess att betalning skett.

 

6.10 Inlämning av scorekort.

Efter avslutad tävling ska scorekortet, vederbörligen signerat och med ifyllt Golf-ID, överlämnas till scorekortsmottagaren eller representant för tävlingsledningen så snart som möjligt.

Efter överlämnandet får inga ändringar i scorekortet göras, varför eventuella oklarheter; ”alternativ boll” etc., måste rapporteras och diskuteras med tävlingsledningen innan kortet inlämnas.

Vid partävlingar räcker det med att en av de båda tävlande och en markör signerar kortet.

 

6.11 Särskiljningsmetoder.

Om ingenting annat har angivits i tävlingsbestämmelserna för tävlingen tillämpas nedanstående särskiljningsmetoder:

 

6.11.1 Matchspel scratch.

Vid matchspel scratch kan tävlingsledningen välja särspelshål. Om detta inte sker så ska särspelet börja på det hål som matchen började på.

 

6.11.2 Matchspel handicap. 

En match som slutar lika avgörs genom särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Särspelet ska börja på det hål som matchen började på. Slag ges på samma sätt som under den ordinarie ronden.

Slagspel scratch Segrare – särspel (tävlingsledningen för respektive tävling avgör vilket/vilka hål som spelas).

Övriga - delade placeringar. Om rangordning av alla pristagare måste ske används den matematiska metoden.

Slagspel handicap.

För alla placeringar (i nedanstående ordning): Spelhandicap, den matematiska metoden.

Scratchpris i handicaptävling.

För scratchpris i handicaptävling gäller vid lika resultat (i nedanstående ordning): den matematiska metoden.

 

6.12 Prisutdelning.

Prisutdelning sker så snart det går efter en tävling. Om tävlingen är klassvis lottad kan prisutdelning ske när en tävlingsklass är klar. Pristagare ska hämta sitt pris själv eller via ombud – annars återgår priset till TK. Om andra regler för prisbord och prisutdelning gäller anges detta i den aktuella tävlingens bestämmelser/villkor.

 

6.13 Golfbil.

Får endast användas mot uppvisande av läkarintyg.

 

Den matematiska metoden innebär att spelare med det bästa resultatet på de sista 36 hålen (vid 72- och 54-hålstävlingar), 18, 9, 6, 3, och 1 placeras före. I 27-hålstävlingar räknas bästa sista 18, 9, 6, 3 och 1 hål. Om alla i tävlingen spelar hålen med start från samma tee räknas de sista 9, 6, 3, 1 spelade hålen, annars banans sista 9, 6, 3, 1 spelade hålen enligt scorekortet.