TÄVLINGSVILLKOR FÖR ARNINGE GOLFKLUBB 

Gällande från 2024-04-24. 

Utöver gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt klubbens Lokala regler gäller följande tävlingsvillkor vid tävling.
Tävlingsvillkoren finns på anslagstavla i klubbhuset och på kubbens hemsida.  

För enskild tävling kan andra tävlingsvillkor meddelas i inbjudan eller på annat sätt. Då gäller nedan tävlingsvillkor i övrig omfattning och tillämpning. 

Deltagande i tävlingar

Klubbens tävlingar är, om inget annat sägs i inbjudan, öppna för klubbens medlemmar och medlemmar i andra golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet.
För att få starta i tävling krävs att anmälningsavgift och i förekommande fall att tävlingsgreenfee är erlagd.
Klubbens tävlingar är öppna för spelare som fyller lägst 13 år under innevarande kalenderår. Undantag kan göras för enskild tävling då spelare yngre än 13 år får deltaga.

Anmälan, avanmälan, återbud och uteblivande

Anmälan görs i Min Golf. Vid överanmälan till en tävling gäller anmälningsordning. Anmälan och avanmälan skall göras under den angivna anmälningsperioden. Återbud, utan giltig anledning efter att anmälningstiden gått ut debiteras med gällande anmälningsavgift. Vid uteblivande från tävling utan giltig anledning skall dubbel anmälningsavgift erläggas samt rapporteras spelaren till sin hemmaklubb.  

Tee, val av tee i handicaptävling

Varje deltagare får själv välja vilken banvärderad tee hon/han vill spela från, om inte annat anges i särskilda tävlingsvillkor eller inbjudan för tävlingen. Anmälan om vald tee måste göras i samband med anmälan till tävlingen. 

Begränsning av spelhandicap

Den högsta spelhandicap en deltagare kan tilldelas i en handicaptävling beräknas på hcp 36 även om handicapgränsen för anmälan är högre än hcp 36.

Klasser i tävling, inställande av tävling eller klass

Tävling kan spelas i en klass eller flera klasser, som herr- dam- och handicapklasser. Vid indelning i handicapklasser eftersträvas lika många deltagare i varje klass. Klasser kan också ha givna handicapgränser, som då framgår i tävlingsinbjudan för tävlingen. 
Tävlingsledningen kan besluta att ställa in tävlingar med färre än 15 deltagare och ställa in eller slå samman klasser med färre än 8 deltagare eller 4 lag vid lagtävling.

Startlista för tävling

Startlista för tävling publiceras på mingolf.se och / eller på anslagstavla i klubbhuset.
För matchspelstävling anslås startlista/matchstege på anslagstavla i klubbhuset. 


Särskiljning vid lika resultat i tävling

I slagspeltävlingar utan handicap (scratch) görs särskiljning för seger i första hand genom särspel. Tävlingsledningen bestämmer vilket hål/vilka hål som skall spelas. I andra hand görs särskiljning enligt den matematiska metoden. Övriga placeringar får vara delade. Om rangordning skall göras används den matematiska metoden.
 
Vid 18-hålstävling med kanonstart, start från olika hål, räknas alltid banans hål 10-18 som de sista vid användning av den matematiska metoden. 
Lottning sker därefter vid behov, men endast för fördelning av priser.

I slagspeltävlingar med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand enligt den matematiska metoden och i tredje hand genom lottning. 

I matchspelstävling scratch spelas särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Tävlingsledningen kan välja särspelshål. Om detta inte sker ska särspelet börja på det hål som matchen började på.

I matchspelstävling med handicap spelas särspel hål för hål tills endera sidan vinner ett hål. Särspelet skall börja på det hål som matchen började på. Handicapslag ges på samma sätt som under den ordinarie ronden.

Scorekortsinlämning 

Om inte annat föreskrivs i tävlingsbestämmelse för tävlingen anses scorekortet inlämnat när det överlämnats till scorekortsmottagare eller representant för tävlingsledningen. Scorekortet skall vara märkt med spelarens golf-id och vara signerat av både spelaren och markören.

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad. Resultatet är tillkännagivet när tävlingen avslutats i GIT eller att resultatlista anslagits på eller i klubbhuset.


Prisutdelning

Prisutdelning sker vid eller i klubbhuset snarast efter spelad tävling / spelade klasser i tävling. Pristagare skall själv eller via ombud som anmälts till tävlingsledaren hämta sitt pris under prisutdelningen. Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare i ordning. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha minst 4 handicapronder registrerade i GIT under den senaste 12-månadersperioden före tävlingen.


Golfbil

För att få använda golfbil som transportmedel måste spelare uppvisa intyg/tillstånd från sin hemmaklubb som visar att spelaren har rätt att använda golfbil. Spelare med tillstånd för golfbil får inte transportera annan spelare eller dennes utrustning, undantaget om bägge spelarna har tillstånd.


Kikare

Vid tävling är kikare tillåtet för att mäta avstånd. Höjdskillnad får ej mätas


Avbrott vid farlig situation, väderförhållande eller mörker

Avbrott i spelet vid risk för farlig situation, t.ex. åska, då spelet omedelbart skall avbrytas meddelas av tävlingsledningen genom en lång upprepad ljudsignal med siren. Spelare ska tydligt markera sin bolls läge med ett flertal peggar, även om bollen lämnas kvar, och skyndsamt bege sig till klubbhuset och där invänta tävlingsledningens beslut om att spelet kan återupptas eller inte. 
Alla andra avbrott, för t.ex. annat väderförhållande eller mörker, meddelas med tre upprepade ljudsignaler. Spelare kan välja att avsluta pågående hål eller markera bollen enligt ovan, ta skydd eller bege sig till klubbhuset. 
I bägge fallen meddelas återupptagande av spelet med två upprepade signaler. 
Om spelet inte skall återupptas meddelas med lång upprepad ljudsignal.
Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

Raskt speltempo, ”ready golf”

Deltagare i tävling uppmanas att spela i ett raskt tempo och att tillämpa ”ready golf”. 

 

Länk till 

Tävlingsvillkor Arninge GK 2024 (PDF)